วิทยากรธุรกิจออนไลน์ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการแบบเข้มข้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)


วิทยากรธุรกิจออนไลน์


เนื่องด้วย คณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ได้จัดงานกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

โดยมีการจัดให้นักเรียนอาชีวศึกษา ชั้น ปวช. หรือ ปวส. ที่มีความต้องการจะเป็น ผู้ประกอบการ ได้รวมตัวกันเป็นทีม ทีมละ 5 คน และร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน เพื่อช่วยกันออกแบบแผนธุรกิจ และ ส่งเข้าแข่งขัน เพื่อให้ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในทีม ธุรกิจดีเด่น โดยมีทีมที่เข้าร่วมทั้งหมด 100 ทีม และ คัดเลือกให้เหลือ 20 ทีม เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพแบบเข้มข้นจริงจัง

โดยหลังการอบรมแบบเข้มข้นนี้แล้ว ทั้ง 20 ทีมที่ได้รับคัดเลือก จะต้องกลับไปพัฒนา ปรับปรุง แผนธุรกิจ ให้สมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง ก่อนจะส่งเข้ามาเพื่อคัดเลือกรับสุดท้าย และ จัดแสดงผลงานในเดือน พฤศจิกายนนี้ โดยมีเกณฑ์การตัดสินเข้มงวดและพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีกด้วยสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแผนธุรกิจใน ระยะที่ 2 จำนวน 20 ทีม มีดังนี้

ภาคเหนือ 5 ทีม ได้แก่ ทีม วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ทีม ได้แก่ ทีม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

ภาคใต้ 3 ทีม ได้แก่ ทีม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ภาคกลาง 3 ทีม ได้แก่ ทีม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ภาคตะวันออกและกทม. 1 ทีม ได้แก่ ทีม วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ทั้งนี้ พบว่า ทั้ง 20 แผนธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกมีความน่าสนใจ และสามารถนำไปสร้างเป็นธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้ อาทิ เช่น เตาชีวมวล , แคร์คุณ แผ่นซับเหงื่อเท้า , พื้นรองเท้าเพื่อสุขภาพจากใยเปลือกทุเรียน , ยำหาวโห่ , VR Game Innovation เกมตะลุยมหาสมบัติ เกมสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอัมพฤกษ์ทางแขน , งานแกะสลักด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CNC Engraver Designในการอบรมแบบเข้มข้น ที่ได้จัดขึ้นที่ ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมี นักเรียนอาชีวศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทาง คณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ได้ดำเนินการอบรมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการทำธุรกิจ ให้แก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นประจำต่อเนื่องทุกๆปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เพื่อเป็นมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน

สร้างเสริมองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการจัดการอาชีวศึกษา และ วิชาชีพ ด้านการประกอบธุรกิจให้กับนักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้ การทำธุรกิจ อย่างเป็นระบบ และพัฒนาตนเองในการเป็นผู้ประกอบการ สร้างโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจ และ ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดผลงาน หรือ ผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ต่อไปในการนี้ สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้มีการเรียนเชิญ ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ ชื่อดัง อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ให้เกียรติเป็น วิทยากร ในการอบรมครั้งนี้
ซึ่ง นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้จากการเรียนและการอบรมครั้งนี้ ไปปฎิบัติ ลงมือทำจนเกิดความเชี่ยวชาญด้านทักษะวิชาชีพ สร้างหนทางเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคตในการอบรมครั้งนี้ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และ วิทยากรธุรกิจออนไลน์ นายธิติพล เทียมจันทร์ จัด หัวข้อสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเป็นผู้ประกอบการ
เช่น การส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ
ทรัพย์สินทางปัญญา กับ การประกอบธุรกิจ
Startup กับเส้นทางธุรกิจ
เส้นทางการสร้างธุรกิจด้วยตนเองให้ประสบความสำเร็จ
Marketing Trend การตลาดสมัยใหม่ และ
การตลาดออนไลน์ ecommerce
และ จัดให้มี กิจกรรมภาคปฎิบัติ Workshop การวางแผนการตลาด และ
กลยุทธ์ทางการตลาด การจัดทำบัญชีและงบการเงิน โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

นายธิติพล เทียมจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และ ธุรกิจออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ ecommerce กล่าวว่า


“ปัจจุบันโลกของเทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่นักศึกษาอาชีว ที่มีความสนใจในการพัฒนาตนเองไปเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ จะได้เรียนรู้เรื่องราวของ ธุรกิจออนไลน์ และ อีคอมเมิร์ซ ที่จะเข้ามาสร้างโอกาสการขายและต่อยอดธุรกิจในเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนั้น ยังเป็นการสนับสนุนให้น้องๆที่มีไอเดียดีๆในการสร้างธุรกิจเพื่อชุมชนได้มีโอกาสลงมือปฎิบัติจึงอย่างมีแนวทางที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มากกว่า การเรียนรู้ในห้องเรียนปกติ”

ทั้งนี้ วิทยากรธุรกิจออนไลน์ และ อีคอมเมิร์ซ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ยังได้ให้ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์และเทคนิคทางการตลาดสมัยใหม่ ที่ผู้เรียนอาชีวศึกษา สามารถนำไปลงมือทำได้จริงทันที อีกด้วยโครงการนี้ถือเป็น กลยุทธ์สำคัญ ในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว การสร้างผู้ประกอบการใหม่นับว่าเป็นเรื่องสำคัญ ขณะเดียวกันก็จะสามารถช่วยเหลือในการพัฒนา ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ให้สามารถดำเนินกิจการอยู่ต่อไปร่วมทั้งมีความก้าวหน้ามากขึ้น และยังสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจองค์รวมในระดับประเทศ อันจะส่งผลให้ประเทศไทยของเรา มีฐานธุรกิจและฐานภาษีที่กว้างขึ้น สามารถสร้างรายได้มากขึ้นเพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปทั้งนี้ สำหรับ น้องๆนักศึกษาอาชีว และ บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในส่วนของเนื้อหา การบรรยาย digital marketing การตลาดแนวใหม่ ของ วิทยากรธุรกิจออนไลน์และผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ สามารถเข้าถึงไฟล์นำเสนอในโครงการนี้ ได้ตามที่แสดงไว้ด้านล่าง

วิทยากร ธุรกิจ Startup การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการแบบเข้มข้น ระยะที่ 2 (รอบ 20 ทีม) from Thitiphon Tiemchan
และ สามารถ ติดต่อ วิทยากร ธุรกิจ ออนไลน์ วิทยากรการตลาดออนไลน์ Ecommerce ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง
ไลน์ไอดี : @brandingchamp
( http://line.me/ti/p/@brandingchamp )
โทร. O9O-2393987
O63-l979879
หรือ ที่เว็บไซต์ BrandingChamp.com/ผู้ให้สัมภาษณ์ : อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
บทสัมภาษณ์ / เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
ภาพ : เอกลักษณ์ VR