วิทยากรการตลาดออนไลน์

วิทยากรการตลาดออนไลน์ กับเกือบ 800 ชั่วโมงของ หลักสูตร สัมมนา และ อบรม ปีที่ ผ่านมา


วิทยากรการตลาดออนไลน์


วิทยากรการตลาดออนไลน์ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 ได้ เล่าถึงประสบการณ์ในการเป็น วิทยากรเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง และ เรื่องราวที่เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ รวมถึง ธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ ต่างๆที่ เข้ามา สร้างรายได้ ขยายธุรกิจ กันในโลกออนไลน์ จากการเป็น วิทยากรด้านการตลาดออนไลน์ ที่มีความต้องการตัวสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศ[Advertorial] วิทยากร ออนไลน์ ให้การบรรยาย ผ่าน การไลฟ์ วิดีโอคอล หรือ ประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ ( LIVE , Video Call , Video Conference ) สด ผ่านโปรแกรมหลากหลาย เช่น ซูม Zoom , facebook LIVE , LINE video call , Skype , FaceTime , facebook messenger และ อื่นๆ รับจัด หลักสูตรออนไลน์ อบรมออนไลน์ คอร์สออนไลน์ คลาสออนไลน์ สอนออนไลน์ เรียนออนไลน์ สัมมนาออนไลน์ Webinar
เพราะ เทรนด์นี้ ค่อนข้างเป็นที่นิยม และ มีความต้องการอย่างมาก สำหรับ ยุคดิจิตอล 4.0 - 5.0 ที่ประเทศไทยกำลังขยับเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเต็มตัว จึงทำให้ หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานราชการ กระทรวง กรม กอง ต่างๆ หรือ แม้กระทั่งระดับ อุดมศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันฯ ก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องนี้ รวมไปถึง กลุ่มที่ บางท่านอาจคิดไม่ถึง นั่นก็คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ รวมทั้ง กลุ่มชุมชนทั่วไป และ กลุ่มที่เตรียมตัวก่อนเกษียณ ก็ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ในการ สร้างธุรกิจ สร้างอาชีพ โดยใช้ช่องทางออนไลน์ และต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาส่วนนี้

ถ้านับเฉพาะปีที่ผ่านมาอย่างเดียว รวมชั่วโมงการบรรยายของ วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ที่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ อีคอมเมิร์ซ การสื่อสารการตลาด ธุรกิจออนไลน์ การขายของออนไลน์ และการตลาดออนไลน์ Digital Marketing รวมแล้วทั้งสิ้น เกือบ 800 ชั่วโมง

ในการ บรรยายเนื้อหาเหล่านี้ ให้ความรู้ รวมถึง ฝึกปฏิบัติ พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ และ บุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจได้รับประโยชน์จากยุค Digital และ ช่องทางออนไลน์ที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน

จึงนำมุมมองผ่านสายตาของ วิทยากรการตลาดออนไลน์ มาเล่าสู่กันฟัง

วิทยากร การตลาดออนไลน์เราจะสามารถแบ่งแยก กลุ่มและหลักสูตร การตลาดออนไลน์ ที่นำไป บรรยาย เผยแพร่ ให้ความรู้ ในสัมมนา อบรม กับกลุ่มต่างๆ ได้ 5 กลุ่ม ดังนี้กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนรุ่นใหม่

กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็น นักเรียน นักศึกษา หรือ แม้กระทั่งน้องๆที่จบการศึกษามาใหม่ๆ คนกลุ่มนี้มีทักษะการใช้งานช่องทางออนไลน์ต่างๆๆด้ดีอยู่แล้วและพร้อมเปิดรับและ ทดลอง เรียนรู้เรื่องราว และ เทคโนโลยี เพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา

คนกลุ่มนี้จึงต้องการความรู้ และ หลักสูตรเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ การตลาดออนไลน์ เพื่อนำไปพัฒนาตัวเอง การรู้เท่าทัน เรื่องต่างๆในยุคดิจิตอลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมไปถึง ช่องทางการสร้างรายได้ การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เพื่อใช้เป็นอาชีพหรือสร้างรายได้ได้ในอนาคต ที่สำคัญหลักสูตรต้องมีความสนุกสนานให้เข้ากับพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ด้วยกลุ่มที่ 2 กลุ่มสมาชิกหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่พนักงานในหน่วยงาน

สำหรับกลุ่มบุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี้ โดยมากจะ เข้าอบรม สัมมนา ในหลักสูตร ที่ถูกจัดขึ้นสำหรับ หน่วยงานของตน และ เกี่ยวข้องในแง่ที่ว่า จำเป็นจะต้องนำความรู้จากวิทยากรที่มาบรรยาย เรื่องการตลาดออนไลน์นี้ ไปเผยแพร่และต่อยอด ในการทำงาน ในตำแหน่งของตน รวมถึง ถ่ายทอด สู่ประชาชนทั่วไปที่หน่วยงานนั้นกำกับดูแลอยู่ ตัวอย่าง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร หรือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นต้น ทางเจ้าหน้าที่และพนักงาน อาจจะเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำหรือแม้กระทั่งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

กลุ่มนี้ค่อนข้างจะมีความสนใจในเรื่องเหล่านี้ เพื่อนำไปต่อยอดในการนำความรู้เกี่ยวกับดิจิตอลและดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งไปทำกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ รวมถึง ยังสามารถสร้างรายได้เสริม ระหว่างการทำงานและสอนคนอื่นๆต่อไปได้อีกด้วยกลุ่มที่ 3 กลุ่ม พนักงานบริษัทและประชาชนทั่วไป ที่เริ่มต้นทำธุรกิจหรือประกอบธุรกิจอยู่

สำหรับกลุ่มนี้ โดยมากแล้ว จะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การขายของออนไลน์การทำธุรกิจและ เทคนิคต่างๆในด้านการตลาดออนไลน์ อยู่บ้างแล้ว แต่ต้องการความรู้เพิ่มเติม หรือ เทคนิคใหม่ๆ และ คำแนะนำจาก วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อนำไปสร้างธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น รวมถึง สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้า หรือ มากขึ้นตามที่ต้องการ คนกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญในเรื่องของ วิธีในทางปฏิบัติ เนื่องจากจำเป็นจะต้องนำความรู้เหล่านั้นไปใช้งานจริง และ ต้องการเห็นผลจริง จึงทำให้คนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญอย่างมากและสนุกไปกับ การฝึกปฏิบัติ หรือ workshop ในหลักสูตรเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์กลุ่มที่ 4 กลุ่มสูงวัย พนักงานที่เตรียมตัวเกษียณอายุ หรือ ผู้สูงอายุที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

กลุ่มนี้ เป็นที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งที่ เพราะค่อนข้างมีความกระตือรือร้นมากกว่ากลุ่มอื่นๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและหลักสูตรใน การสร้างรายได้ในช่องทางออนไลน์ เนื่องจากว่า ปัจจุบันผู้สูงวัยมีเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย รวมถึง มีการเกษียณอายุในอัตราที่สูงและรวดเร็วขึ้นทุกวัน ดังนั้น การที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่เรียกว่า สังคมสูงวัย หรือ Aging Society ที่เกิดขึ้นในประเทศเรานั้น การดูแลตัวเองได้โดยไม่พึ่งลูกหลาน ก็เป็นความต้องการหลักของคนกลุ่มนี้ ดังนั้น หลักสูตรเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ Digital Marketing และ การสร้างรายได้ สร้างอาชีพก่อนวัยเกษียณ เป็นที่นิยมอย่างมาก

การบรรยายของวิทยากรการตลาดออนไลน์ จำเป็นจะต้องเลือกเนื้อหาให้ตรงกับคนกลุ่มนี้ให้แม่นยำ เนื่องจาก ความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อาจจะต่างกับคนในกลุ่มอื่นๆ เนื่องด้วย วัย สภาพร่างกาย และ ปัจจัยต่างๆ จึงทำให้หลักสูตรต้องถูกออกแบบให้ดีเพื่อตอบสนอง และ เข้ากับศักยภาพของคนกลุ่มนี้ให้ได้อย่างชัดเจน

และ เป็นที่แน่ชัด แล้วว่า จากการอบรมให้ความรู้ เป็นจำนวนหลายชั่วโมงในปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้สูงอายุมักให้ความสำคัญ ตั้งใจ และ นำไปปฏิบัติจริง รวมถึง สามารถเห็นผลลัพธ์จากหลักสูตร ที่ทางวิทยากรได้จัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนั้น ยังสนุกสนานในการใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ มีอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน อย่าง โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน อำนวยความสะดวกให้ตัวเองได้มากขึ้น และ สร้างรายได้ได้อีกด้วยกลุ่มที่ 5 กลุ่มนักการตลาด เจ้าหน้าที่การตลาด ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์กร โดยตรง

กลุ่มที่ 5 นี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความรู้และทักษะงานด้าน Digital Marketing สูงอยู่แล้ว เนื่องจากมีการทำงานในด้านนี้ในชีวิตประจำวัน รวมถึง ยังศึกษาหาความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลา สำหรับคนกลุ่มนี้ วิทยากรการตลาดออนไลน์ จำเป็นจะต้องจัดหาหลักสูตรในเชิงการพัฒนาทักษะความชำนาญ ในระดับเข้มข้น และ ได้ผลลัพธ์ที่แน่นอน

เพราะ คนกลุ่มนี้ ไม่ได้ต้องการเพียงแค่พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานทั่วๆไป ด้านการตลาดออนไลน์ แต่จำเป็นจะต้องรู้ เทคนิคเชิงลึก เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญของตนเอง ให้อยู่ใน ระดับที่สูงกว่าเจ้าหน้าที่ทั่วไป เนื่องจากว่า ปัจจุบันแต่ละองค์กรและหน่วยงานทางธุรกิจต่างๆ ให้ความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งจากแผนกหรือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานในส่วนของ Digital Marketing การตลาดออนไลน์ Social Media ที่จะต้องสามารถสร้างผลลัพธ์สร้างยอดขายทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในช่องทา นั้นได้ อย่างชัดเจน

จึงทำให้มีความคาดหวังสูง สำหรับคนกลุ่มนี้ ดังนั้น หลักสูตรที่เกิดขึ้นทางวิทยากรจึงจำเป็นต้อง ลงลึกและมีความเข้มข้นในการเรียนรู้ อาจจะต้องใช้เวลามากกว่า 2-5 วัน เป็นต้นไปในแต่ละหลักสูตร เพื่อให้เห็นผลลัพธ์และปฏิบัติจริงไปพร้อมๆกันวิทยากร การตลาด ออนไลน์
จากประสบการณ์การเป็น วิทยากรการตลาดออนไลน์ เกือบ 800 ชั่วโมงในปีที่ผ่านมา กลุ่มคนต่างๆที่ต้องการความรู้ การทำธุรกิจ และ การใช้ช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน ด้านการใช้ชีวิตประจำวัน การทำธุรกิจ และ การทำงานประจำ เหล่านี้ แน่นอนว่า ในปี 2020 จะมีความต้องการสูงขึ้นมากขึ้น และ มากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ เนื่องจากว่า เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลง ไปอีกมาก

จากปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ที่ใกล้ตัวที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของ 5G ที่อาจเกิดขึ้นภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า และ อาจจะเปลี่ยน โลกของ Digital Marketing การขายของออนไลน์ และ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้

นอกจากนั้น ยังมีเรื่องราวอีกมากมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี Social Media และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง เทียบไม่ได้กับ การทำการตลาดในสมัยที่ตลาดยังเป็นแบบมวลชน หรือ Mass Marketing ได้เลย

ในฐานะ วิทยากรการตลาดออนไลน์ อันดับต้นๆ ของประเทศไทย สิ่งที่คนไทยควรให้ความสำคัญมากที่สุดนั่น คือ การใช้จุดแข็งของความเป็นไทย ลักษณะพฤติกรรมของคนไทยบนโลกออนไลน์ ที่เรียกได้ว่า แทบจะไม่เหมือนใครในโลกเลยก็ว่าได้ หากเราให้ความสำคัญและใส่ใจในจุดนี้ มีการศึกษาทางวิชาการ มีงานวิจัยต่างๆออกมาเพื่อสนับสนุนกับสังคมไทยที่กำลังจะเข้าสู่ยุค Super Aging Society อย่างชัดเจน จะสามารถทำให้ประเทศไทยมีพลังอำนาจในการแข่งขันในระดับโลกได้อย่างแน่นอน

ถ้าดูจากข้อมูลทางสถิติบางอย่าง เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ ในปีที่ผ่านๆมา รวมถึง เทรนด์การตลาดออนไลน์ในปี 2020 ทำให้หลายๆคน นักการตลาด นักธุรกิจ ต้องถึงกับปรับกระบวนท่ากันอยู่ตลอดเวลาเพราะ ตัวอย่าง เช่น ประเทศไทยมีอัตราการช้อปปิ้งออนไลน์สูงที่สุดในภูมิภาค มากไปกว่านั้น ยังมีหลายๆ อย่างที่เป็นพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ ที่ประเทศไทยเรามาเป็นอันดับ 1 ตัวอย่างเช่น เวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ต จำนวนของบัญชีในช่องทาง Social Media ต่างๆ และแม้กระทั่ง ยอดช้อปปิ้งออนไลน์ในช่วงการทำโปรโมชั่นต่างๆ เช่น 11.11 ประเทศไทยไม่เคยน้อยหน้าประเทศใดๆ เลย


จากสถิติเหล่านี้จึง เป็นที่น่าคิดและนำมาเป็น กรณีศึกษา เพื่อใช้พลังและความสามารถในด้านนี้ของคนไทย ในการผลักดันให้ประเทศไทย ก้าวสู่ระดับโลก


และหวังว่าเนื้อหาข้อมูลที่ วิทยากรการตลาดออนไลน์ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ สรุปมาแชร์ให้ฟังกัน คร่าวๆ จาก เกือบ 800 ชั่วโมงในการบรรยาย หลักสูตร อบรม สัมมนาต่างๆ ในปีที่ผ่านมา จะเป็นแนวคิด เป็นส่วนประกอบ หรือ เป็นแรงผลักดันเล็กๆ ให้กับคนที่ได้อ่านบทความอยู่นี้ ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าไปในยุคดิจิทัล และ เป็นสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำในเรื่องเหล่านี้ได้อย่างจริงจัง

สุดท้ายนี้คุณสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อ “ วิทยากรการตลาดออนไลน์ กับ เกือบ 800 ชั่วโมง ของ หลักสูตร สัมมนา และ อบรม ปีที่ผ่านมา ” ได้ด้วยการคอมเม้นไว้ด้านล่างนี้ หรือ ทักไลน์ มาพูดคุยกับ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ได้ที่ @brandingchamp

ติดต่อ วิทยากรการตลาดออนไลน์ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์
โทร. 0631979894
หรือ 0902393987
ไลน์ไอดี @brandingchamp
วิทยากร การตลาด ออนไลน์
วิทยากร การตลาดออนไลน์
วิทยากร การตลาดออนไลน์
วิทยากร การตลาด ออนไลน์