โครงการสัมมนา ค้าปลีก ภายใต้หัวข้อเรื่อง war of retail รู้ รับ ปรับ รุก สู่ยุค 2020


ค้าปลีก


เนื่องด้วย วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงใหม่ ได้กำหนดการจัดโครงการ สัมมนา ค้าปลีก ภายใต้หัวข้อเรื่อง war of retail รู้ รับ ปรับ รุก สู่ยุค 2020 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน การบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกในยุค 2020 ให้แก่ ผู้ประกอบการค้าปลีก นักศึกษา และ ผู้ที่สนใจ ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และ นำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จึงขออนุเคราะห์เรียนเชิญ วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ให้การบรรยาย

กำหนดการ โครงการสัมมนา ค้าปลีกสมัยใหม่ เรื่อง War Of Retail รู้ รับ ปรับ รุก สู่ยุค 2020 ณ ห้องประชุม บัวระวง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562


8.00 น. ถึง 9.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

9.00 น. ถึง 9.30 น. พิธีเปิดงาน
กล่าวรายงานเปิดงานโดย ประธานนายมนสัน สุวรรณศรี
กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานสัมมนาโดย
อาจารย์หัวหน้าหลักสูตรสาขา
การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ดร. ธนศักดิ์ ตันตินาคม

9.30 น. ถึง 15.30 น.
บรรยายใน หัวข้อ รู้ รับ ปรับ รุก สู่ยุค 2020 " WAR OF RETAIL " ดำเนินการบรรยายโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจาย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1
ตัวอย่างเนื้อหา ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คนไทยคนแรก ที่มีชื่อใน หอเกียรติยศ (Hall of fame) ของ สภาการค้าปลีกโลก (World Retail Congress)
กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ ลงนามความร่วมมือกับ มทร. ล้านนา
พัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและให้ได้บุคลากรคุณภาพ

แล้ว... ค้าปลีก 2020
จะไปทางไหนต่อ
9 ค้าปลีก + โชห่วย สไตล์ไทย (น่าสนใจ) และ ควรได้ไปต่อ

5 ทางรอด ค้าปลีกไทย
1. เจาะ สไตล์การใช้ชีวิต
2. พิชิตใจ ชุมชน
3. ระดมพล ความสร้างสรรค์
4. เท่าทัน เทคโนโลยี
5. ทำดี ซื่อสัตย์ และ จริงใจ


วิทยากร ธุรกิจ ค้าปลีก สมัยใหม่ หัวข้อ รู้ รับ ปรับ รุก สู่ยุค 2020 WAR of RETAIL โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ from Thitiphon Tiemchan


อ้างอิง : facebook.com/RBM.RMUTL